Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng: a 2 + bc a ( b + c ) ​ ​ + b 2 + ca b ( c + a ) ​ ​ + c 2 + ab c ( a + b ) ​ ​ ≥ 2 , ∀ a , b , c > 0

Chứng minh rằng: 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Sử dụng bất đẳng thức AM - GM: a 2 + bc a ( b + c ) ​ ​ = ( a 2 + bc ) ( ab + bc ) ​ a ( b + c ) ​ ≥ ≥ ( a 2 + bc ) + ( ab + bc ) 2 a ( b + c ) ​ = ( a + b ) + ( a + c ) 2 a ( b + c ) ​ Ta sẽ chứng minh cyc ∑ ​ ( a + b ) ( a + c ) 2 a ( b + c ) ​ ≥ 2 ⇔ a ( b + c ) 2 + b ( c + a ) 2 + c ( a + b ) 2 ≥ ≥ ( a + b ) ( b + c ) ( c + a ) ⇔ 4 abc ≥ 0

Sử dụng bất đẳng thức AM - GM:

Ta sẽ chứng minh

2

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b > 0 a + b ≤ 1 ​ . Chứng minh S = a 2 + b 2 1 ​ + ab 1 ​ ≥ 6

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG