Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng bc a 9 ​ + ca b 9 ​ + ab c 9 ​ + abc 2 ​ ≥ a 5 + b 5 + c 5 + 2 , ∀ a , b , c > 0 ( 1 )

Chứng minh rằng 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Sử dụng bất đẳng thức AM - GM: bc a 9 ​ + ab c ≥ 2 a 5 ; ca b 9 ​ + ab c ≥ 2 b 5 ; ab c 9 ​ + ab c ≥ 2 c 5 ⇒ bc a 9 ​ + ca b 9 ​ + ab c 9 ​ ≥ 2 ( a 5 + b 5 + c 5 ) − 3 abc ≥ ≥ a 5 + b 5 + c 5 + 3 3 a 5 . b 5 . c 5 ​ − 3 abc Khi đó, bất đẳng thức (1) được chứng minh nếu ta chứng minh được bất đẳng thức sau: 3 3 a 5 . b 5 . c 5 ​ − 3 abc + abc 2 ​ ≥ 2 ⇔ 3 t 5 − 3 t 3 + t 3 2 ​ ≥ 2 ( t = 3 abc ​ > 0 ) ⇔ t 3 ( t − 1 ) 2 ( 3 t 6 + 6 t 5 + 6 t 4 + 6 t 3 + 5 t 2 + 4 t + 2 ) ​ ≥ 0 ⇒ ( đ pcm ) Dấu bằng xảy ra⇔ a = b = c = 1

Sử dụng bất đẳng thức AM - GM:

Khi đó, bất đẳng thức (1) được chứng minh nếu ta chứng minh được bất đẳng thức sau:

Dấu bằng xảy ra ⇔ a = b = c = 1

4

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c > 0 a + b + c = 1 ​ . Chứng minh: a + bc 1 ​ + b + ca 1 ​ + c + ab 1 ​ ≥ 4 27 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG