Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh đẳng thức : = A. B. = C. D. =

Chứng minh đẳng thức :

open parentheses a plus b plus c close parentheses squared plus a squared plus b squared plus c squared = open parentheses a plus b close parentheses squared plus open parentheses b plus c close parentheses squared plus open parentheses c plus a close parentheses squared

A.open parentheses a plus b plus c close parentheses squared equalsopen parentheses a plus b close parentheses squared plus open parentheses b plus c close parentheses squared plus open parentheses a plus c close parentheses squared 

B. open parentheses a plus b plus c close parentheses squared plus a squared plus b squared plus c squared = open parentheses a plus b close parentheses squared plus open parentheses b plus c close parentheses squared plus open parentheses a plus c close parentheses squared  

C. open parentheses a plus b plus c close parentheses squared equalsopen parentheses a plus b close parentheses squared plus open parentheses b plus c close parentheses squared plus open parentheses a plus c close parentheses squared plus a squared plus b squared plus c squared

D. open parentheses a plus b plus c close parentheses squared plus a squared plus b squared plus c squared=  2 open parentheses a plus b close parentheses squared plus 2 open parentheses b plus c close parentheses squared plus 2 open parentheses a plus c close parentheses squared 

 

  1. open parentheses a plus b plus c close parentheses squared equalsopen parentheses a plus b close parentheses squared plus open parentheses b plus c close parentheses squared plus open parentheses a plus c close parentheses squared 

  2.  open parentheses a plus b plus c close parentheses squared plus a squared plus b squared plus c squared = open parentheses a plus b close parentheses squared plus open parentheses b plus c close parentheses squared plus open parentheses a plus c close parentheses squared

  3. open parentheses a plus b plus c close parentheses squared equalsopen parentheses a plus b close parentheses squared plus open parentheses b plus c close parentheses squared plus open parentheses a plus c close parentheses squared plus a squared plus b squared plus c squared

  4. open parentheses a plus b plus c close parentheses squared plus a squared plus b squared plus c squared=  2 open parentheses a plus b close parentheses squared plus 2 open parentheses b plus c close parentheses squared plus 2 open parentheses a plus c close parentheses squared 

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng B. =

Đáp án đúng B. 

 open parentheses a plus b plus c close parentheses squared plus a squared plus b squared plus c squared = open parentheses a plus b close parentheses squared plus open parentheses b plus c close parentheses squared plus open parentheses a plus c close parentheses squared

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hệ số x 3 của đa thức sau khi khai triển A = (x + 3) 3 +(x + 4) 4 +(x + 5) 5

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG