Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh đẳng thức:

Chứng minh đẳng thức:  fraction numerator x squared plus 5 x plus 6 over denominator x squared plus 4 x plus 4 end fraction equals fraction numerator x plus 3 over denominator x plus 2 end fraction comma space v ớ i space x not equal to negative 2 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Biến đổi vế trái bằng vế phải Lời giải chi tiết: Chứng minh: Biến đổi vế trái (VT), ta có: Vậy đẳng thức (*) được chứng minh.

Phương pháp giải:

Biến đổi vế trái bằng vế phải

Lời giải chi tiết:
Chứng minh : 

open parentheses x plus 2 close parentheses open parentheses x squared plus 5 x plus 6 close parentheses equals open parentheses x squared plus 4 x plus 4 close parentheses open parentheses x plus 3 close parentheses asterisk times 

Biến đổi vế trái (VT), ta có: 

V T equals space x cubed plus 5 x squared plus 6 x plus 2 x squared plus 10 x plus 12 equals x cubed plus 7 x squared plus 16 x plus 12 equals V P 

Vậy đẳng thức (*) được chứng minh. 

 

1

Câu hỏi tương tự

Khai triển biểu thức (x - 2y) 3 ta được kết quả là: A. x 3 - 8y 3 B. x 3 - 2y 3 C. x 3 - 6x 2 y + 6xy 2 - 2y 3 D. x 3 - 6x 2 y + 12xy 2 - 8y 3

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG