Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

chứng minh:Nếu f, g liên tục trên [ a ; b ] thì ( ∫ a b ​ f ( x ) g ( x ) d x ) 2 ≤ ∫ a b ​ f 2 ( x ) d x ⋅ ∫ a b ​ g 2 ( x ) d x

chứng minh:  Nếu f, g liên tục trên thì

V. Gia

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có nên . Do đó Δ ′ = ( ∫ a b ​ f ( x ) g ( x ) d x ) 2 − ∫ a b ​ f 2 ( x ) d x ⋅ ∫ a b ​ g 2 ( x ) d x ≤ 0 ⇒ d p c m

Ta có Error converting from MathML to accessible text. Error converting from MathML to accessible text. nên Error converting from MathML to accessible text..

Do đó

1

Câu hỏi tương tự

Nghiệm của phương trình ( 5 2 ​ ) 5 x − 4 = ( 5 2 ​ ) x là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG