Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh giá trị biểu thức sau không phụ thuộc x và y: M=3x(x−5y)+(y−5x)(−3y)−3 -1

Chứng minh giá trị biểu thức sau không phụ thuộc x và y:

M=3x(x−5y)+(y−5x)(−3y)−3open parentheses x squared minus y squared close parentheses-1 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau. Tổng quát:A(B+C−D)=AB+AC−AD. Lời giải chi tiết: Ta có: M=3x(x−5y)+(y−5x)(−3y)−3 -1 = −15xy− +15xy− + −1 =( - )+(−15xy+15xy)+(- + )−1= - 1 (không đổi). Suy ra giá trị của M không phụ thuộc vào x và y.

Phương pháp giải:

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Tổng quát: A(B+C−D)=AB+AC−AD.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

M=3x(x−5y)+(y−5x)(−3y)−3open parentheses x squared minus y squared close parentheses-1

=3 x squared−15xy−3 y squared+15xy−3 x squared+3 y squared−1

=(3 x squared-3 x squared)+(−15xy+15xy)+(-3 y squared+3 y squared)−1= - 1 (không đổi).

Suy ra giá trị của M không phụ thuộc vào x và y. 

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình thoi ABCD tân O. Trên tia đối của các tia BA, CB, DC, AD lần lượt lấy các điểm E, F, G, H sao cho BE = CF = DG = AH. a) Chứng minh tứ giác EFGH là hình bình hành. b) Chứng minh điểm O l...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG