Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh các phương trình sau luôn có nghiệm với mọi giá trị của tham số m : a) (1 − m 2 )(x + 1) 3 + x 2 – x – 3 = 0; b) m ( 2 cos x − 2 ​ ) = 2 sin 5 x + 1

Chứng minh các phương trình sau luôn có nghiệm với mọi giá trị của tham số m :

a) (1 − m2)(x + 1)3 + x2 – x – 3 = 0;

b)

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải: a) (1 − m 2 )(x + 1) 3 + x 2 – x – 3 = 0 f(x) = (1 − m 2 )(x + 1) 3 + x 2 – x − 3 là hàm đa thức liên tục trên R. Do đó nó liên tục trên [-2; -1] Ta có f(−1) = −1 < 0 và f(−2) = m 2 + 2 > 0 nên f(−1).f(−2) < 0 với mọi m. Do đó, phương trình f(x) = 0 luôn có ít nhất một nghiệm trong khoảng (-2; -1) với mọi m. Nghĩa là, phương trình (1 − m 2 )(x + 1) 3 + x 2 – x – 3 = 0 luôn có nghiệm với mọi m. b) m ( 2 cos x − 2 ​ ) = 2 sin 5 x + 1 Xét hàm số f(x) = m(2cosx − 2 ​ ) - 2sin5x - 1 trên đoạn [ − 4 π ​ ; 4 π ​ ]

Lời giải:

a) (1 − m2)(x + 1)3 + x2 – x – 3 = 0

f(x) = (1 − m2)(x + 1)3 + x2 – x − 3 là hàm đa thức liên tục trên R. Do đó nó liên tục trên [-2; -1]

Ta có f(−1) = −1 < 0 và f(−2) = m2 + 2 > 0 nên f(−1).f(−2) < 0 với mọi m.

Do đó, phương trình f(x) = 0 luôn có ít nhất một nghiệm trong khoảng (-2; -1) với mọi m. Nghĩa là, phương trình (1 − m2)(x + 1)3 + x2 – x – 3 = 0 luôn có nghiệm với mọi m.

b)

Xét hàm số f(x) = m(2cosx − ) - 2sin5x - 1 trên đoạn 

1

Câu hỏi tương tự

Biết hàm số f ( x ) = { a x 2 + b x − 5 khi x ≤ 1 2 a x − 3 b khi x &gt; 1 ​ liên tục tại x = 1 .Tính giá trị của biểu thức P = a − 4 b

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG