Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh các hằng đẳng thức sau : m 2 n + mn 2 + m 2 p+ mp 2 + n 2 p+ np 2 + 2mnp= (m + n)(n + p)(p + m)

Chứng minh các hằng đẳng thức sau :

m2n + mn2 + m2p + mp2 + n2p + np2 + 2mnp = (m + n)(n + p)(p + m)

R. Robo.Ctvx18

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Biến đổi vếtrái băng cách nhóm sốhạng thứ nhất và thứ hai, thứ tư và thứ sáu và các sốhạng còn lại với nhau, rồi đặt nhân tử chung : (m 2 n + mn 2 ) + (m 2 p + 2mnp +n 2 p) + (mp 2 +np 2 ) = mn(m + n) + p(m 2 + 2nm + n 2 ) +p 2 (m +n) = mn(m +n) +p(m + n) 2 + p 2 (m +n) = (m + n)(nm + mp + np + p 2 ) = (m + n)[(mn + mp) + (np +p 2 )| = (m + n)[m(n +p) +p(n +p)] = (m + n)(n + p)(p +m), đúng bằng vế phải.

Biến đổi vế trái băng cách nhóm số hạng thứ nhất và thứ hai, thứ tư và thứ sáu và các số hạng còn lại với nhau, rồi đặt nhân tử chung :

(m2n + mn2) + (m2p + 2mnp + n2p) + (mp2 + np2)

= mn(m + n) + p(m2 + 2nm + n2) + p2(m + n)

= mn(m + n) + p(m + n)2 + p2(m + n)

= (m + n)(nm + mp + np + p2)

= (m + n)[(mn + mp) + (np + p2)| = (m + n)[m(n + p) + p(n + p)]

= (m + n)(n + p)(p + m), đúng bằng vế phải.

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: x 4 + 6x 3 + 13x 2 + 12x + 4

25

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG