Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh các biểu thức sau không âm với mọi x x 2 − 8 x + 20

Chứng minh các biểu thức sau không âm với mọi x

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 2 − 8 x + 20 = x 2 − 8 x + 16 + 4 = ( x − 8 ) 2 + 4 > 0 Vì ( x − 8 ) 2 ≥ 0 với mọi x nên ( x − 8 ) 2 + 4 ≥ 4 > 0 ∀ x Vậy biểu thức trên không âm với mọi x.

Vì  với mọi x nên
Vậy biểu thức trên không âm với mọi x.

2

Câu hỏi tương tự

Làm tính chia a) (2x 5 − 5x 3 + x 2 + 3x − 1) : (x 2 − 1) b) (5x 5 − 2x 4 − 9x 3 + 7x 2 − 18x − 3) : (x 2 − 3)

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG