Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh các bất đẳng thức a . ∣ a + b ∣ < ∣ 1 + ab ∣ v ớ i ∣ a ∣ < 1 , ∣ b < 1 ∣ b . n + 1 1 ​ + n + 2 1 ​ + .. + 2 n 1 ​ > 2 1 ​ v ớ i m ọ i n ∈ N ∗ c . 1 + a + b ( a + b ) ​ ≤ 1 + a a ​ + 1 + b b ​ v ớ i m ọ i a ≥ 0 ; b ≥ 0

Chứng minh các bất đẳng thức

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải: a) Ta có: | a+ b| < |1+ ab| tương đương: (a + b) 2 < (1 + ab ) 2 ⇔ a 2 + 2ab + b 2 < 1+ 2ab + a 2 b 2 ⇔ a 2 b 2 + 1- a 2 - b 2 > 0 ⇔ (a 2 b 2 –a 2 ) – (b 2 -1)> 0 ⇔ a 2 .(b 2 -1) – (b 2 - 1)> 0 ⇔ (a 2 -1).(b 2 – 1) > 0 (*) (*) luôn đúng vì |a| < 1 nên a 2 < 1 hay a 2 – 1 < 0 Và |b| < 1 nên b 2 < 1 hay b 2 – 1 < 0 Do đó, ( a 2 – 1 ).(b 2 - 1 ) > 0 . Vậy với |a| < 1 và| b| < 1 thì | a+ b| < | 1+ ab |. b) Với mọi n nguyên dương, ta có: n + 1 1 ​ ≥ n + n 1 ​ ha y n + 1 1 ​ ≥ 2 n 1 ​ n + 2 1 ​ ≥ 2 n 1 ​ n + 3 1 ​ ≥ 2 n 1 ​ .. n + ( n − 1 ) 1 ​ ≥ 2 n 1 ​ 2 n 1 ​ = 2 n 1 ​ Lấy vế cộng vế các bất đẳng thức trên ta được: n + 1 1 ​ + n + 2 1 ​ + n + 3 1 ​ + .. + 2 n 1 ​ ≥ 2 n 1 ​ + 2 n 1 ​ + .. + 2 n 1 ​ ⇔ n + 1 1 ​ + n + 2 1 ​ + n + 3 1 ​ + .. + 2 n 1 ​ ≥ n . 2 n 1 ​ = 2 1 ​ Suy ra điều phải chứng minh. c) Với hai số a, b không âm ta có: 1 + a < 1 + a + b và 1 + b < 1 + a + b Do đó, ta có: 1 + a + b a ​ < 1 + a a ​ 1 + a + b b ​ < 1 + b b ​ ⇒ 1 + a + b ( a + b ) ​ ≤ 1 + a + b a ​ + 1 + a + b b ​ < 1 + a a ​ + 1 + b b ​ Suy ra điều phải chứng minh . Dấu “=” xảy ra khi a = b = 0 .

Lời giải:

a) Ta có: | a+ b| < |1+ ab| tương đương:

(a + b)2 < (1 + ab )2

⇔ a2 + 2ab + b2 < 1+ 2ab + a2b2

⇔ a2b2 + 1- a2 - b2 > 0

⇔ (a2b2 –a2 ) – (b2 -1)> 0

⇔ a2.(b2 -1) – (b2 - 1)> 0

⇔ (a2 -1).(b2 – 1) > 0 (*)

(*) luôn đúng vì |a| < 1 nên a2 < 1 hay a2 – 1 < 0

Và |b| < 1 nên b2 < 1 hay b2 – 1 < 0

Do đó, ( a2 – 1 ).(b2 - 1 ) > 0 .

Vậy với |a| < 1 và| b| < 1 thì | a+ b| < | 1+ ab |.

b) Với mọi n nguyên dương, ta có:

Lấy vế cộng vế các bất đẳng thức trên ta được:

Suy ra điều phải chứng minh.

c) Với hai số a, b không âm ta có:

1 + a < 1 + a + b và 1 + b < 1 + a + b

Do đó, ta có:

Suy ra điều phải chứng minh .

Dấu “=” xảy ra khi a = b = 0 .

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình 3 x − 2 − x 2 + 2 x + 3 ​ ≤ 0 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG