Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh các bất đẳng thức :

 Chứng minh các bất đẳng thức :
a. space open parentheses a plus b close parentheses squared less or equal than 2 open parentheses a squared plus b squared close parentheses b. space open parentheses a plus b plus c close parentheses squared less or equal than 3 open parentheses a squared plus b squared plus c squared close parentheses

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm sốy = 3x 2 . Kết luận nào dưới đây đúng? A. Hàm số nghịch biến với mọi giá trịx>0 và đồng biến với mọi giá trịx<0. B. Hàm số đồngbiến với mọi giá trịx>0 và nghịchbiến với mọi gi...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG