Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x a. A = (2x - 1)(4x 2 + 2x + 1) - (2x + 1)(4x 2 - 2x + 1) b. B = x(2x + 1) - x 2 (x + 2) + x 3 - x + 5

Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x

a. A = (2x - 1)(4x2 + 2x + 1) - (2x + 1)(4x2 - 2x + 1)

b. B = x(2x + 1) - x2(x + 2) + x3 - x + 5

P. Trần

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. A = (2x - 1)(4x 2 + 2x + 1) - (2x + 1)(4x 2 - 2x + 1) A = (2x) 3 - 1 - [(2x) 3 + 1] A = 8x 3 - 1 - 8x 3 - 1 A = -2 Vậy giá trị của biểu thức A không phụ thuôc vào giá trị của x. b. B = x(2x + 1) - x 2 (x + 2) + x 3 - x + 5 B = 2x 2 + x - x 3 - 2x 2 + x 3 - x + 5 B = 5 Vậy biểu thức không phụ thuộc vào

a.

A = (2x - 1)(4x2 + 2x + 1) - (2x + 1)(4x2 - 2x + 1)

A = (2x)3 - 1 - [(2x)3 + 1]

A = 8x3 - 1 - 8x3 - 1

A = -2

Vậy giá trị của biểu thức A không phụ thuôc vào giá trị của x.

b.

B = x(2x + 1) - x2(x + 2) + x3 - x + 5

B = 2x2 + x - x3 - 2x2 + x3 - x + 5

B = 5

Vậy biểu thức không phụ thuộc vào 

1

Câu hỏi tương tự

Làm tính chia:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG