Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh bất đẳng thức

Chứng minh bất đẳng thức fraction numerator 1 over denominator square root of 1 plus square root of 2 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator square root of 3 plus square root of 4 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator square root of 5 plus square root of 6 end fraction plus... .. plus fraction numerator 1 over denominator square root of 79 plus square root of 80 end fraction greater than 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh: a 3 + ( b + c ) 3 a 3 ​ ​ + b 3 + ( c + a ) 3 b 3 ​ ​ + c 3 + ( a + b ) 3 c 3 ​ ​ ≥ 1 , ∀ a , b , c > 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG