Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh bất đẳng thức sau: 4 2 ​ π ​ < ∫ 0 1 ​ 1 + x 3/2 1 − x 2 ​ ​ d x < 6 π ​ ​

Chứng minh bất đẳng thức sau: 

R. Robo.Ctvx9

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do x ∈ [ 0 , 1 ] ta có 1 + x 3/2 1 − x 2 ​ ​ > 1 + 1 1 − x 2 ​ ​ = 2 ​ 1 ​ 1 − x 2 ​ Đặt x=sint ⇒ ∫ 0 1 ​ 1 + x 3/2 1 − x 2 ​ ​ d x > 2 ​ 1 ​ ∫ 0 1 ​ 1 − x 2 ​ d x = 2 ​ 1 ​ ∫ 0 π /2 ​ cos 2 t d t = 2 ​ 1 ​ ∫ 0 π /2 ​ 2 1 + cos 2 t ​ d t = 4 2 ​ π ​ Mặt khác x 3/2 ≥ x 2 ∀ x ∈ [ 0 , 1 ] ⇒ 1 + x 3/2 1 − x 2 ​ ​ < 1 + x 2 1 − x 2 ​ ​ ⇒ ∫ 0 1 ​ 1 + x 3/2 1 − x 2 ​ ​ d x < ∫ 0 1 ​ 1 + x 2 1 − x 2 ​ ​ d x Sử dụng bất đẳng thức CBS ta có Từ kết quả trên ⇒ 4 2 ​ π ​ < ∫ 0 1 ​ 1 + x 3/2 1 − x 2 ​ ​ d x < 6 π ​ ​

Do  ta có 

Đặt x=sint

Mặt khác 

Sử dụng bất đẳng thức CBS ta có

open parentheses integral subscript 0 superscript 1 square root of fraction numerator 1 minus x squared over denominator 1 plus x to the power of 3 divided by 2 end exponent end fraction end root d x close parentheses squared less than open parentheses integral subscript 0 superscript 1 square root of fraction numerator 1 minus x squared over denominator 1 plus x squared end fraction end root d x close parentheses squared equals open parentheses integral subscript 0 superscript 1 square root of 1 minus x squared end root. fraction numerator 1 over denominator square root of 1 plus x squared end root end fraction d x close parentheses less or equal than integral subscript 0 superscript 1 open parentheses 1 minus x squared close parentheses d x integral subscript 0 superscript 1 fraction numerator 1 over denominator square root of 1 plus x squared end root end fraction d x equals open square brackets open parentheses x minus x cubed over 3 close parentheses a r c t g x close square brackets large vertical line subscript 0 superscript 1 equals 2 over 3 a r c t g 1 equals 2 over 3. pi over 4 equals pi over 6 rightwards double arrow integral subscript 0 superscript 1 square root of fraction numerator 1 minus x squared over denominator 1 plus x to the power of 3 divided by 2 end exponent end fraction end root d x less than square root of pi over 6 end root

Từ kết quả trên 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng 6 π ​ < ∫ 0 1 ​ 4 − x 2 − x 3 ​ d x ​ < 8 π 2 ​ ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG