Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh bất đẳng thức sau: 10 2 ​ 1 ​ < 2 1 ​ . 4 3 ​ . 6 5 ​ ... 100 99 ​ < 12 1 ​

Chứng minh bất đẳng thức sau:

R. Roboctvx53

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt A = 2 1 ​ . 4 3 ​ ... 100 99 ​ , B = 3 2 ​ . 5 4 ​ . 7 6 ​ ... 99 98 ​ Vì 3 2 ​ < 4 3 ​ , 5 4 ​ < 6 5 ​ , ... , 99 98 ​ < 100 99 ​ nên A .2 A > A B = 100 1 ​ ⇒ A 2 > 200 1 ​ ⇒ A > 10 2 ​ 1 ​ Bằng quy nạp ta có thể chứng minh được rằng: 2 1 ​ . 4 3 ​ ... 2 n 2 n − 1 ​ < 3 n + 1 ​ 1 ​ ∀ n ≥ 2 Do đó A < 3.50 + 1 ​ 1 ​ = 151 ​ 1 ​ < 12 1 ​

Đặt 

Vì  nên 

Bằng quy nạp ta có thể chứng minh được rằng:

Do đó 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm mđể tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = 3 x + 4 ( m − 1 ) x + 2 ​ cắt đường thẳng 2x - 3y +5 = 0tại điểm có hoành độ bằng 2.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG