Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh: S = a 2 + b 2 ​ + b 2 + c 2 ​ + c 2 + a 2 ​ ≥ 2 ​ ( a + b + c ) , ∀ a , b , c ≥ 0

Chứng minh: 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Sử dụng hằng đẳng thức và đánh giá sau: ( x + y ) 2 = x 2 + y 2 + 2 xy x 2 + y 2 ≥ 2 xy S = 2 ​ 1 ​ ( 2 a 2 + 2 b 2 ​ + 2 b 2 + 2 c 2 ​ + 2 c 2 + 2 a 2 ​ ) ≥ ≥ 2 ​ 1 ​ ( a 2 + b 2 + 2 ab ​ + b 2 + c 2 + 2 bc ​ + c 2 + a 2 + 2 ca ​ ) = 2 ​ 1 ​ [ ( a + b ) 2 ​ + ( b + c ) 2 ​ + ( c + a ) 2 ​ ] = 2 ​ 1 ​ [ ( a + b ) + ( b + c ) + ( c + a ) ] = 2 ​ ( a + b + c )

Sử dụng hằng đẳng thức và đánh giá sau:

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c >0 thỏa mãn điều kiện a 3 c + b 3 a + c 3 b = abc . Chứng minh rằng: S = a 2 + ab b ​ + b 2 + bc c ​ + c 2 + ca b ​ ≥ 2 9 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG