Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh : ( a + b ) 2 = ( a − b ) 2 + 4 ab .

Chứng minh : .

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( a + b ) 2 = a 2 + 2 ab + b 2 = a 2 − 2 ab + b 2 + 4 ab = ( a − b ) 2 + 4 ab Hoặc ( a − b ) 2 + 4 ab = a 2 − 2 ab + b 2 + 4 ab = a 2 + 2 ab + b 2 = ( a + b ) 2 . ​

Hoặc

6

Câu hỏi tương tự

Cho a 2 + b 2 = 7 v a ˋ a − b = 3. Tính a 3 − b 3

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG