Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh: 1 + xln ( x + 1 + x 2 ​ ) ≥ 1 + x 2 ​ , ∀ x ∈ R

Chứng minh: 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bất đẳng thức ⇔ f ( x ) = 1 + xln ( x + 1 + x 2 ​ ) − 1 + x 2 ​ ≥ 0 , ∀ x ∈ R Ta có: f ′ ( x ) = ln ( x + 1 + x 2 ​ ) = 0 ⇔ x = 0 ⇒ Bảng biến thiên của f(x) Từ bảng biến thiên suy ra f ( x ) ≥ f ( 0 ) = 0 , ∀ x ∈ R

Bất đẳng thức

Ta có: 

⇒ Bảng biến thiên của f(x) 

Từ bảng biến thiên suy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số a, b, c > 0. Chứng minh: 3 b 2 + c 2 a 2 + bc ​ ​ + 3 c 2 + a 2 b 2 + ca ​ ​ + 3 a 2 + b 2 c 2 + ab ​ ​ ≥ a + b + c 9 3 abc ​ ​ ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG