Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh: b + c a 3 ​ + c + a b 3 ​ + a + b c 3 ​ ≥ 2 a 2 + b 2 + c 2 ​ ( 1 ) ∀ a , bc , > 0

Chứng minh: 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Không mất tính tổng quát giả sử a ≥ b ≥ c ⇒ { a 3 ≥ b 3 ≥ c 3 b + c 1 ​ ≥ c + a 1 ​ ≥ a + b 1 ​ ​ Sử dụng bất đẳng thức hoán vị: + { b + c a 3 ​ + c + a b 3 ​ + a + b c 3 ​ ≥ a + b a 3 ​ + b + c b 3 ​ + c + a c 3 ​ b + c a 3 ​ + c + a b 3 ​ + a + b c 3 ​ ≥ c + a a 3 ​ + a + b b 3 ​ + b + c c 3 ​ ​ ⇒ VT ( 1 ) ≥ 2 1 ​ ( a + b a 3 + b 3 ​ + b + c b 3 + c 3 ​ + c + a c 3 + a 3 ​ ) = 2 1 ​ [ ( a 2 + b 2 − ab ) + ( b 2 + c 2 − bc ) + ( c 2 + a 2 − ca ) ] ≥ ≥ ( 2 a 2 + b 2 ​ + 2 b 2 + c 2 ​ + 2 c 2 + a 2 ​ ) = 2 a 2 + b 2 + c 2 ​ ( đ pcm )

Không mất tính tổng quát giả sử 

Sử dụng bất đẳng thức hoán vị:

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c ≥ 0. Chứng minh: 2 ( a 2 + b 2 + c 2 ) + abc + 8 ≥ 5 ( a + b + c ) ( 1 )

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG