Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh: b 2 + c 2 2 a 3 − b 3 − c 3 ​ + c 2 + c 2 2 b 3 − c 3 − a 3 ​ + a 2 + b 2 2 c 3 − a 3 − b 3 ​ ≥ 0 , ∀ a , b , c > 0

Chứng minh: ,  

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Không mất tính tổng quát, giả sử 0 < a ≤ b ≤ c , suy ra { a 3 ≤ b 3 ≤ c 3 a 2 ≤ b 2 ≤ c 2 ​ ⇒ { a 3 ≤ b 3 ≤ c 3 a 2 + b 2 ≤ a 2 + c 2 ≤ b 2 + c 2 ​ ⇒ { a 3 ≤ b 3 ≤ c 3 b 2 + c 2 1 ​ ≤ a 2 + c 2 1 ​ ≤ a 2 + b 2 1 ​ ​ Sử dụng bất đẳng thức hoán vị: + ⎩ ⎨ ⎧ ​ b 2 + c 2 a 3 ​ + c 2 + a 2 b 3 ​ + a 2 + b 2 c 3 ​ ≥ ≥ a 2 + b 2 a 3 ​ + b 2 + c 2 b 3 ​ + c 2 + a 2 c 3 ​ b 2 + c 2 a 3 ​ + c 2 + a 2 b 3 ​ + a 2 + b 2 c 3 ​ ≥ ≥ a 2 + b 2 b 3 ​ + b 2 + c 2 c 3 ​ + c 2 + a 2 a 3 ​ ​ ⇒ b 2 + c 2 2 a 3 ​ + c 2 + a 2 2 b 3 ​ + a 2 + b 2 2 c 3 ​ ≥ ≥ a 2 + b 2 a 3 + b 3 ​ + b 2 + c 2 b 3 + c 3 ​ + c 2 + a 2 c 3 + a 3 ​ ⇒ ( đ pcm ) Dấu bằng xảy ra⇔ a=b=c >0

Không mất tính tổng quát, giả sử , suy ra

Sử dụng bất đẳng thức hoán vị:

Dấu bằng xảy ra ⇔ a=b=c >0

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c > 0; abc = 1. Chứng minh: a 4 + b 4 + c 4 + 3 ≥ 2 ( c ab ​ + a bc ​ + b ca ​ ) ( 1 )

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG