Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh: 3 b a ​ ​ + 3 c b ​ ​ ≤ 3 ( a + b ) ( a 2 ​ + b 2 ​ ) ​ , ∀ a , b > 0 ( 1 )

Chứng minh: 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 1 ) ⇔ 3 1. a . b 1 ​ ​ + 3 1. b . c 1 ​ ​ ≤ 3 ( 1 + 1 ) ( a + b ) ( a 1 ​ + b 1 ​ ) ​ ⇔ 3 ( 1 + 1 ) ( a + b ) ( a 1 ​ + b 1 ​ ) 1. a . b 1 ​ ​ ​ + 3 ( 1 + 1 ) ( a + b ) ( b 1 ​ + a 1 ​ ) 1. b . a 1 ​ ​ ​ ≤ 1 Ta có: VT ≤ 3 1 ​ ⎝ ⎛ ​ 2 1 ​ + a + b a ​ + a 1 ​ + b 1 ​ b 1 ​ ​ ⎠ ⎞ ​ + 3 1 ​ ⎝ ⎛ ​ 2 1 ​ + a + b a ​ + a 1 ​ + b 1 ​ a 1 ​ ​ ⎠ ⎞ ​ = 3 1 ​ .3 = 1

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c ≥ 0 a 2 + b 2 + c 2 = 1 ​ . Chứng minh: 1 − ab 1 ​ + 1 − bc 1 ​ + 1 − ca 1 ​ ≤ 2 9 ​ ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG