Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau

  1. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng.

  2. Một cấp số nhân có công bội q > 1 là một dãy tăng

  3. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân.

  4. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy tăng.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. Một cấp số nhân có công bội q > 1 là một dãy tăng Chọn B. sai vì nếu u 1 < 0 chẳng hạn u 1 = - 1 thì cấp số nhân đó là dãy số giảm.

ĐÁP ÁN B. Một cấp số nhân có công bội q > 1 là một dãy tăng 

Chọn B. sai vì nếu u1 < 0 chẳng hạn u1 = - 1 thì cấp số nhân đó là dãy số giảm.

18

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số cộng ( u n ​ )có u 1 ​ = − 3 , công sai d=3. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG