Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn đáp án đúng? A. B. C. D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Chọn đáp án đúng?

A. X over Y equals fraction numerator negative X over denominator Y end fraction

B.X over Y equals fraction numerator negative X over denominator negative Y end fraction

C.X over Y equals fraction numerator X over denominator negative Y end fraction

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

  1. X over Y equals fraction numerator negative X over denominator Y end fraction

  2. X over Y equals fraction numerator negative X over denominator negative Y end fraction

  3. X over Y equals fraction numerator X over denominator negative Y end fraction

  4. Cả ba đáp án trên đều đúng

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: Đáp án cần chọn là: B.

Lời giải

Ta có: Trắc nghiệm Phân thức đại số có đáp án

Đáp án cần chọn là: B. X over Y equals fraction numerator negative X over denominator negative Y end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Định nghĩa phân thức đại số. Một đa thức có phải là một phân thức đại số không? Một số thực bất kì có phải là một phân thức đại số không?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG