Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn đáp án không đúng.

Chọn đáp án không đúng.

  1. 54km/h = 15m/s.

  2. 10,8km/h = 3m/s.

  3. 8m/s = 28,8km/h.

  4. 20m/s = 60km/h.

N. Ngandtt

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có 1 m / s = 1 1000 k m 1 3600 h = 3 , 6   k m / h " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/29Zebk3vdGHi2n0ZEBS3Sr6DTE_gSHStrsMJlTfdqKGbT_rHMhdWXD6IUVABTbGyOXqfKExrJ8mEW0JhI_98CNJr26Vj9uAReOLzDg0eWiC5M_OhPLGtmmkiQvmhomvpBEZcAkvt" style="width: 196.00px; height: 86.67px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="1 m divided by s equals fraction numerator begin display style 1 over 1000 end style k m over denominator begin display style 1 over 3600 end style h end fraction equals 3 comma 6 space k m divided by h"> nên: 20m/s = 20.3,6 = 72km/h.

Ta có

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>1</mn><mi>m</mi><mo>/</mo><mi>s</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><mstyle displaystyle="true"><mfrac><mn>1</mn><mn>1000</mn></mfrac></mstyle><mi>k</mi><mi>m</mi></mrow><mrow><mstyle displaystyle="true"><mfrac><mn>1</mn><mn>3600</mn></mfrac></mstyle><mi>h</mi></mrow></mfrac><mo>=</mo><mn>3</mn><mo>,</mo><mn>6</mn><mo>&#xA0;</mo><mi>k</mi><mi>m</mi><mo>/</mo><mi>h</mi></math>

nên: 20m/s = 20.3,6 = 72km/h.

2

Câu hỏi tương tự

Thỏ nâu và Sóc cùng bị kẻ thù truy đuổi. Chỉ còn 10 m nữa là về đến tổ an toàn. Thỏ nâu mất 0,47 s để về đến tổ. Còn Sóc thì mất 1,1 s mới về tới nơi. Loài vật nào chạy nhanh hơn?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG