Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp các số tự nhiên gồm bốn chữ số phân biệt được lấy từ các chữ số 0,1,2,3,4,8,9. Tính xạ́c suất để chọn được số lớn hơn số 2019 và bé hợ số 9102 .

Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp các số tự nhiên gồm bốn chữ số phân biệt được lấy từ các chữ số 0,1,2,3,4,8,9. Tính xạ́c suất để chọn được số lớn hơn số 2019 và bé hợ số 9102 .

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Giả sử số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau là ab c d . Ta có n ( Ω ) = 6.6.5.4 = 720 . Gọi A là biến cố: "Số được chọn số lớn hơn số 2019 và bé hơn số 9102 ". Tính n ( A ) : TH1: a = 2 , b = 0 , c ≥ 3 , d tuỳ ý khác a, b, csuy ra có 1.1 .4 .4=16số. TH 2 : a = 2 , b > 0 có 1.5 .5 .4=100số. TH3: a ∈ { 3 ; 4 ; 8 } , b ; c ; d khác nhau và khác a, có 3.6 .5 .4=360số. TH4: a=9 ; b=0, c ; dkhác nhau và khác a ; bcó 1.1 .5 .4=20số. Suy ra n ( A ) = 16 + 360 + 100 + 20 = 496 Vậy P ( A ) = n ( Ω ) n ( A ) ​ = 45 31 ​ .

Chọn D
Giả sử số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau là .
Ta có .
Gọi A là biến cố: "Số được chọn số lớn hơn số 2019 và bé hơn số 9102 ".
Tính :
TH1: tuỳ ý khác a, b, c suy ra có 1.1 .4 .4=16 số.
có 1.5 .5 .4=100 số.
TH3:   khác nhau và khác a, có 3.6 .5 .4=360 số.
TH4: a=9 ; b=0, c ; d khác nhau và khác a ; b có 1.1 .5 .4=20 số.
Suy ra
Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Biết n là số nguyên dương thỏa mãn C n n − 1 ​ + C n n − 2 ​ = 78 , số hạng chứa x 8 trong khai triển ( x 3 − x 2 ​ ) n là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG