Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có sáu chữ số khác nhau. Tính xác suất để chọn được một số có 3 chữ số chẵn và 3 chữ số lẻ

Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có sáu chữ số khác nhau. Tính xác suất để chọn được một số có 3 chữ số chẵn và 3 chữ số lẻ

R. Robo.Ctvx6

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

S ố ph ầ n t ử c ủ a kh ô ng gian m ẫ u: n Ω ​ = A 10 6 ​ − A 9 5 ​ = 136080 *S ố c á c s ố t ự nhi ê n c ó 6 ch ữ s ố c ó 3 ch ữ s ố ch ẵ n v à 3 ch ữ s ố l ẻ l à TH1: (s ố t ạ o th à nh kh ô ng ch ứ a s ố 0 ) L ấ y ra 3 s ố ch ẵ n c ó : C 4 3 ​ L ấ y ra 3 s ố l ẻ c ó : C 5 3 ​ S ố c á c ho á n v ị c ủ a 6 s ố tr ê n: 6 ! Suy ra s ố c á c s ố t ạ o th à nh: C 4 3 ​ ⋅ C 5 3 ​ ⋅ 6 ! = 28800 TH2: ( s ố t ạ o th à nh c ó s ố 0) L ấ y ra hai s ố ch ẵ n kh á c 0: C 4 2 ​ L ấ y ra 3 s ố l ẻ : C 5 3 ​ S ố c á c ho á n v ị kh ô ng c ó s ố ) đứ ng đầ u: 6 ! − 5 ! = 5.5 S ố c á c s ố t ạ o th à nh: C 4 2 ​ ⋅ C 5 3 ​ ⋅ 5 ⋅ 5 ! = 36000 G ọ i bi ế n c ố A : "s ố đ u ợ c ch ọ n c ó 3 ch ữ s ố ch ẵ n v à 3 ch ữ s ố l ẻ” Suy ra: n A ​ = 28800 + 36000 = 64800 X á c su ấ t x ả y ra bi ế n c ố A : P A ​ = n Ω ​ n A ​ ​ = 136080 64800 ​ = 21 10 ​

S phn t ca không gian mu:
*S các s t nhiên có 6 ch s có 3 ch s chn và 3 ch s l là
TH1: (s to thành không cha s 0 )

 • Ly ra 3 s chn có
 • Ly ra 3 s l có:
 • S các hoán v ca 6 s trên: 6 !
  Suy ra s các s to thành:
  TH2: ( s to thành có s 0)
 • Ly ra hai s chn khác 0:
 • Ly ra 3 s l:
 • S các hoán v không có s ) đứng đầu:
 • S các s to thành: 

Gi biến c A : "s đuc chn có 3 ch s chn và 3 ch s lẻ”
Suy ra:
Xác sut xy ra biến c

1

Câu hỏi tương tự

Sau v ò ng đấ u b ả ng AFF CUP 2018, m ộ t t ờ b á o t ạ i khu v ự c đã b ì nh ch ọ n độ i h ì nh ti ê u bi ề u g ồ m 11 c ầ u th ủ , trong đó : c á c độ i tuy ể n Vi ệ t Nam, Malaysia, Th á i Lan, Ph...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG