Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương không lớn hơn 50. Gọi A là biến cố "số chọn được là số nguyên tố". Xác suất cảu A là:

Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương không lớn hơn 50. Gọi A là biến cố "số chọn được là số nguyên tố". Xác suất cảu A là: 

  1. 0,25

  2. 0,18

  3. 0,3

  4. 0,2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.0,3 Số phần tử của không gian mẫu là 50. Biến cố A: Ω A ​ = { 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; 31 ; 41 ; 43 ; 47 } ( Ω A ​ có 15 phần tử). Vậy P(A) = 50 15 ​ = 0 , 3

ĐÁP ÁN C. 0,3

Số phần tử của không gian mẫu là 50.

Biến cố A:

 có 15 phần tử).

Vậy P(A) 

1

Câu hỏi tương tự

Xếp 5 nam và 2 nữ vào một bàn dài gồm 7 chỗ ngồi. Tính xác suất để 2 nữ không ngồi cạnh nhau?

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG