Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn một cách ngẫu nhiên một số nguyên dương N gồm 3 chữ số viết trong hệ cơ số 10 , trong đó mỗi số đều có cùng cơ hội được chọn. Giả sử M là số sao cho 2 M =N . Xác suất để là một số nguyên là

Chọn một cách ngẫu nhiên một số nguyên dương N gồm 3 chữ số viết trong hệ cơ số 10, trong đó mỗi số đều có cùng cơ hội được chọn. Giả sử M là số sao cho 2M=N. Xác suất để
là một số nguyên là
  1. 0

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 300 1 ​ Gọi số nguyên dương N gồm 3 chữ số là N = ab c , với a,b,c ∈ N và a  = 0 ; số cách lập được là 9.10.10=900 Gọi biến cố là: Số M thoả 2 M =N , khi M là một số nguyên. Vì số nguyên N có 3 chữ số nên 100 ≤ 2 M ≤ 900 ⇔ 64 < 100 ≤ 2 M ≤ 900 < 1024 ⇔ 2 6 < 2 M < 2 10 , mặt khác với số mũ Mnguyên dương nên ta thử M = 7, 8,...thì thấy chỉ cónhững số M = 7,8,9,... thoả điều kiện kết quả 2 M là số nguyên dương có 3 chữ số => số phần tử của biến cố n(A)=3 Vậy xác suất P ( A ) = n ( Ω ) n ( A ) ​ = 900 3 ​ = 300 1 ​

ĐÁP ÁN D.  

Gọi số nguyên dương N gồm 3 chữ số là , với a,b,c và ; số cách lập được là 9.10.10=900
Gọi biến cố là: Số M thoả 2M=N, khi M là một số nguyên.
Vì số nguyên N có 3 chữ số nên 
, mặt khác với số mũ M nguyên dương nên ta thử M = 7, 8,...thì thấy chỉ có những số M = 7,8,9,...thoả điều kiện kết quả 2Mlà số nguyên dương có 3 chữ số =>số phần tử của
biến cố n(A)=3
Vậy xác suất 

1

Câu hỏi tương tự

Từ các số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi chữsố có 6 chữ số và thỏa mãn điều kiện : 6 chữ số của mỗi số là khác nhau và trong mỗi số đó tổng của ba chữ số đầu lớn hơn tổng ba ch...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG