Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn mệnh đề sai:

Chọn mệnh đề sai: 

  1. Phương trình   chỉ có một nghiệm x = 0 

  2. Phương trình  có nghiệm x = 3

  3. Phương trình  có nghiệm x = 0 

  4. Phương trình  có hai nghiệm x = 0, 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.Phương trình 3. 5 2 x − 1 − 2. 5 x − 1 = 0 , 2 có hai nghiệm x = 0, x = lo g 5 ​ 3 1 ​

ĐÁP ÁN D. Phương trình  có hai nghiệm x = 0, 

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của tham số ađể hàm số f ( x ) = { x − 1 x ​ − 1 ​ khi x > 1 a x − 2 1 ​ khi x ≤ 1 ​ liên tục tại điểm x=1là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG