Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn mệnh đề đúng? A. B. C. D.

Chọn mệnh đề đúng?

A. integral sin open parentheses 3 minus 5 x close parentheses d x equals 5 cos open parentheses 3 minus 5 x close parentheses plus C. space

B. integral sin open parentheses 3 minus 5 x close parentheses d x equals negative 1 fifth cos open parentheses 3 minus 5 x close parentheses plus C. space

C. integral sin open parentheses 3 minus 5 x close parentheses d x equals 1 fifth cos open parentheses 5 x minus 3 close parentheses plus C. space

D. integral sin open parentheses 3 minus 5 x close parentheses d x equals negative 1 third cos open parentheses 3 minus 5 x close parentheses plus C. space

 

  1. integral sin open parentheses 3 minus 5 x close parentheses d x equals 5 cos open parentheses 3 minus 5 x close parentheses plus C. space

  2. integral sin open parentheses 3 minus 5 x close parentheses d x equals negative 1 fifth cos open parentheses 3 minus 5 x close parentheses plus C. space

  3. integral sin open parentheses 3 minus 5 x close parentheses d x equals 1 fifth cos open parentheses 5 x minus 3 close parentheses plus C. space

  4. integral sin open parentheses 3 minus 5 x close parentheses d x equals negative 1 third cos open parentheses 3 minus 5 x close parentheses plus C. space

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng C. Ta có:

Đáp án đúng C. integral sin open parentheses 3 minus 5 x close parentheses d x equals 1 fifth cos open parentheses 5 x minus 3 close parentheses plus C. space

Ta có: integral sin open parentheses 3 minus 5 x close parentheses d x equals 1 fifth cos open parentheses 3 minus 5 x close parentheses plus C equals cos open parentheses 5 x minus 3 close parentheses plus C.

 

 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số là: A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG