Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
 

 1. Hàm số y equals log subscript 2 x đồng biến trên straight real numbers .
   

 2. Hàm số y equals log subscript 1 half end subscript x nghịch biến trên tập xác định của nó.

   

 3. Hàm số y equals 2 to the power of x đồng biến trên straight real numbers .

   

 4. Hàm số y equals x to the power of square root of 2 end exponent có tập xác định là open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses .
   

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số đồng biến trên khoảng .

Hàm số y equals log subscript 2 x  đồng biến trên khoảng open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses .

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có tập xác định là

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG