Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn kết quả sai trong a, b, c, d

Chọn kết quả sai trong a, b, c, d

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. tan ( 6 π ​ + k 3 π ​ ) = { ± 3 3 ​ ​ , ± 1 }

ĐÁP ÁN C. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho 17 số tự nhiên mà các chữ số của mỗi số được lấy từ tập hợp {0; 1; 2; 3; 4}. Chứng minh rằng ta có thể chọn được 5 số trong 17 số đã cho sao cho tổng của 5 số này chia hết cho 5.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG