Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu trả lời đúng: Tính 49 ​

Chọn câu trả lời đúng: Tính 

  1. -7

  2. 7

  3. 49

  4. 7

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính: 8 − 3 ​ + 12 − 5 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG