Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu trả lời đúng: Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử là:

 Chọn câu trả lời đúng:

 Kết quả phân tích đa thức x squared minus 5 x plus x y minus 5 y thành nhân tử là:

  1.  open parentheses x plus 5 close parentheses open parentheses x minus y close parentheses

  2.  open parentheses x minus 5 close parentheses open parentheses x minus y close parentheses

  3.  open parentheses x minus 5 close parentheses open parentheses x plus y close parentheses

  4.  open parentheses x plus 5 close parentheses open parentheses negative x plus y close parentheses

N. Võ

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là câu C:

Đáp án đúng là câu C: open parentheses x minus 5 close parentheses open parentheses x plus y close parentheses

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn x(x – 1)(x + 1) + x 2 – 1 = 0 A. 1 B. 2 C. 0 D. 3

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG