Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu trả lời đúng: Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử là:

 Chọn câu trả lời đúng:

 Kết quả phân tích đa thức 5 x cubed minus 10 x squared y plus 5 x y squared thành nhân tử là:

  1.  negative 5 x open parentheses x plus y close parentheses squared

  2.  5 x open parentheses x minus y close parentheses squared

  3.  x open parentheses 5 x minus y close parentheses squared

  4.  x open parentheses x plus 5 y close parentheses squared

N. Võ

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là câu B:

Đáp án đúng là câu B: 5 x open parentheses x minus y close parentheses squared

6

Câu hỏi tương tự

Tìm số nguyên dương n để 2 n là số nằm giữa hai số nguyên tố sinh đôi (hai số nguyên tố được gọi là sinh đôi nếu chúng hơn kém nhau 2 đơn vị)

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG