Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu trả lời đúng: Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử là:

 Chọn câu trả lời đúng:

 Kết quả phân tích đa thức x squared plus 6 x y plus 9 y squared thành nhân tử là:

  1.  open parentheses x plus 9 y close parentheses squared

  2.  left parenthesis x plus 3 y right parenthesis squared

  3.  open parentheses x plus 4 comma 5 y close parentheses squared

  4.  open parentheses 3 x plus y close parentheses squared

N. Võ

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là câu B:

Đáp án đúng là câu B: left parenthesis x plus 3 y right parenthesis squared

3

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết 3 x 3 − 4 x 2 3 ​ + 4 x = 0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG