Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu trả lời đúng: Kết quả của phép tính 4 3 ​ − 5 4 ​ + 6 5 ​ − 7 6 ​ + 8 7 ​ + 7 6 ​ − 6 5 ​ − 4 3 ​ + 5 4 ​ là

Chọn câu trả lời đúng: Kết quả của phép tính  là

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: ( 8 3 ​ − 5 1 ​ ) + ( 8 5 ​ − x ) = 5 1 ​

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG