Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu sai . Với đa thức B ≠ 0 ta có? A. (với M khác đa thức 0) B. (với N là một nhân tử chung, N khác đa thức 0). C. D. (với M khác đa thức 0).

Chọn câu sai. Với đa thức B ≠ 0 ta có?

A. A over B equals fraction numerator A colon M over denominator B colon M end fraction (với M khác đa thức 0)

B.A over B equals fraction numerator A colon N over denominator B colon N end fraction  (với N là một nhân tử chung, N khác đa thức 0).

C.A over B equals fraction numerator negative A over denominator negative B end fraction

D.A over B equals fraction numerator A plus M over denominator B plus M end fraction (với M khác đa thức 0).

  1. A over B equals fraction numerator A colon M over denominator B colon M end fraction (với M khác đa thức 0)

  2. .A over B equals fraction numerator A colon N over denominator B colon N end fraction  (với N là một nhân tử chung, N khác đa thức 0).

  3. A over B equals fraction numerator negative A over denominator negative B end fraction

  4. A over B equals fraction numerator A plus M over denominator B plus M end fraction (với M khác đa thức 0).

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Tính chất cơ bản của phân thức đại số: + (M là một đa thức khác 0) nên A đúng. + (N là một nhân tử chung, N khác đa thức 0) nên B đúng. + nên C đúng. Đáp án D sai vì . Đáp án cần chọn là: D. (với M khác đa thức 0).

Lời giải

Tính chất cơ bản của phân thức đại số:

Trắc nghiệm Phân thức đại số có đáp án (M là một đa thức khác 0) nên A đúng.

Trắc nghiệm Phân thức đại số có đáp án (N là một nhân tử chung, N khác đa thức 0) nên B đúng.

Trắc nghiệm Phân thức đại số có đáp án nên C đúng.

Đáp án D sai vì Trắc nghiệm Phân thức đại số có đáp án.

Đáp án cần chọn là: D. A over B equals fraction numerator A plus M over denominator B plus M end fraction (với M khác đa thức 0).

2

Câu hỏi tương tự

Cho các phân thức ( a − b ) ( b − c ) 1 ​ ; ( c − b ) ( c − a ) 1 ​ ; ( b − a ) ( a − c ) 1 ​ . Bạn Mai nói rằng mẫu thức chung của các phân thức trên là (a - b)(b - c)(a - c). Bạn Nhung nói rằn...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG