Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu sai. A. x 2 – 6x + 9 = (x – 3) 2 B. 4x 2 – 4xy + y 2 = (2x – y) 2 C. D. -x 2 – 2xy – y 2 = -(x – y) 2

Chọn câu sai.

A. x2 – 6x + 9 = (x – 3)2           

B. 4x2 – 4xy + y2 = (2x – y)2

C. x squared plus x plus 1 fourth equals open parentheses x plus 1 half close parentheses squared

D. -x2 – 2xy – y2 = -(x – y)2

  1. x2 – 6x + 9 = (x – 3)2           

  2. 4x2 – 4xy + y2 = (2x – y)2

  3. x squared plus x plus 1 fourth equals open parentheses x plus 1 half close parentheses squared

  4. -x2 – 2xy – y2 = -(x – y)2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có +) x 2 – 6x + 9 = x 2 – 2.3x + 3 2 = (x – 3) 2 nên A đúng +) 4x 2 – 4xy + y 2 = (2x) 2 – 2.2x.y + y 2 = (2x – y) 2 nên B đúng +) nên C đúng +) -x 2 – 2xy – y 2 = -(x 2 + 2xy + y 2 ) = -(x + y) 2 nên D sai Đáp án cần chọn là: D. -x 2 – 2xy – y 2 = -(x – y) 2

Lời giải

Ta có

+) x2 – 6x + 9 = x2 – 2.3x + 32 = (x – 3)2 nên A đúng

+) 4x2 – 4xy + y2 = (2x)2 – 2.2x.y + y2 = (2x – y)2 nên B đúng

+) Trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức có đáp án nên C đúng

+) -x2 – 2xy – y2 = -(x2 + 2xy + y2) = -(x + y)2 nên D sai

Đáp án cần chọn là: D.  -x2 – 2xy – y2 = -(x – y)2

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của biểu thức B = x 3 + x 2 y – xy 2 – y 3 tại x = 3,25 ; y = 6,75 là A. 350 B. -350 C. 35 D. -35

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG