Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu sai A. x 2 + 4x – y 2 + 4 = (x – y + 2)(x + y+ 2) B. (2x 2 – y) 2 – 64y 2 = (2x 2 – 9y)(2x 2 + 7y) C. -x 3 + 6x 2 y – 12xy 2 + 8y 3 = (2y – x) 3 D. x 8 – y 8 = (x 4 ) 2 – (y 4 ) 2 = (x 4 + y 4 )(x 2 + y 2 )(x + y)

 Chọn câu sai

A. x2 + 4x – y2 + 4 = (x – y + 2)(x + y+ 2)   

B. (2x2 – y)2 – 64y2 = (2x2 – 9y)(2x2 + 7y)

C. -x3 + 6x2y – 12xy2 + 8y3 = (2y – x)3

D. x8 – y8 = (x4)2 – (y4)2 = (x4 + y4)(x2 + y2)(x + y)

  1. x2 + 4x – y2 + 4 = (x – y + 2)(x + y+ 2)   

  2.  (2x2 – y)2 – 64y2 = (2x2 – 9y)(2x2 + 7y)

  3.  -x3 + 6x2y – 12xy2 + 8y3 = (2y – x)3

  4. x8 – y8 = (x4)2 – (y4)2 = (x4 + y4)(x2 + y2)(x + y)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải +) x 2 + 4x – y 2 + 4 = (x 2 + 4x + 4) – y 2 = (x 2 + 2.2.x +2 2 ) – y 2 = (x + 2) 2 – y 2 = (x + 2 + y)(x + 2 – y) +) (2x 2 – y) 2 – 64y 2 = (2x 2 – y) 2 – (8y) 2 = (2x 2 – y – 8y)(2x 2 – y + 8y) = (2x 2 – 9y)(2x 2 +7y) +) -x 3 + 6x 2 y – 12xy 2 + 8y 3 = (-x) 3 + 3.x 2 .2y + 3(-x)(2y) 3 + (2y) 3 = (-x + 2y) 3 = (2y – x) 3 +) x 8 – y 8 = (x 4 ) 2 – (y 4 ) 2 = (x 4 + y 4 )(x 4 – y 4 ) = (x 4 + y 4 )(x 2 + y 2 )(x 2 – y 2 ) = (x 4 + y 4 )(x 2 + y 2 )(x + y)(x – y) Nên A, B, C đúng, D sai Đáp án cần chọn là: D. x 8 – y 8 = (x 4 ) 2 – (y 4 ) 2 = (x 4 + y 4 )(x 2 + y 2 )(x + y)

Lời giải

+) x2 + 4x – y2 + 4 = (x2 + 4x + 4) – y2 = (x2 + 2.2.x +22) – y2 = (x + 2)2 – y2

= (x + 2 + y)(x + 2 – y)

+) (2x2 – y)2 – 64y2 = (2x2 – y)2 – (8y)2 = (2x2 – y – 8y)(2x2 – y + 8y) = (2x2 – 9y)(2x2 +7y)

+) -x3 + 6x2y – 12xy2 + 8y3 = (-x)3 + 3.x2.2y + 3(-x)(2y)3 + (2y)3

= (-x + 2y)3 = (2y – x)3

+) x8 – y8 = (x4)2 – (y4)2 = (x4 + y4)(x4 – y4) = (x4 + y4)(x2 + y2)(x2 – y2)

= (x4 + y4)(x2 + y2)(x + y)(x – y)

Nên A, B, C đúng, D sai

Đáp án cần chọn là: D. x8 – y8 = (x4)2 – (y4)2 = (x4 + y4)(x2 + y2)(x + y)

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG