Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu sai. A. (x + y) 2 = (x + y)(x + y) B. x 2 – y 2 = (x + y)(x – y) C. (-x – y) 2 = (-x) 2 – 2(-x)y + y 2 D. (x + y)(x + y) = y 2 – x 2

Chọn câu sai.

A. (x + y)2 = (x + y)(x + y)       

B. x2 – y2 = (x + y)(x – y)

C. (-x – y)2 = (-x)2 – 2(-x)y + y2

D. (x + y)(x + y) = y2 – x2

  1. (x + y)2 = (x + y)(x + y)        

  2. x2 – y2 = (x + y)(x – y) 

  3. (-x – y)2 = (-x)2 – 2(-x)y + y

  4. (x + y)(x + y) = y2 – x

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có (x + y)(x + y) = (x + y) 2 = x 2 + 2xy + y 2 ≠ y 2 – x 2 nên câu D sai. Đáp án cần chọn là: D. (x + y)(x + y) = y 2 – x 2

Lời giải

Ta có (x + y)(x + y) = (x + y)2 = x2 + 2xy + y2 ≠ y2 – x2 nên câu D sai.

Đáp án cần chọn là: D. (x + y)(x + y) = y2 – x

1

Câu hỏi tương tự

Cho 4 a 2 + b 2 = 5 ab và 2a > b > 0.Tính giá trị của biểu thức M = 4 a 2 − b 2 ab ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG