Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu sai. A. (x + 2y) 2 = x 2 + 4xy + 4y 2 B. (x – 2y) 2 = x 2 – 4xy + 4y 2 C. (x – 2y) 2 = x 2 – 4y 2 D. (x – 2y)(x + 2y) = x 2 – 4y 2

Chọn câu sai.

A. (x + 2y)2 = x2 + 4xy + 4y2    

B. (x – 2y)2 = x2 – 4xy + 4y2

C. (x – 2y)2 = x2 – 4y2

D. (x – 2y)(x + 2y) = x2 – 4y

  1. (x + 2y)2 = x2 + 4xy + 4y2     

  2. (x – 2y)2 = x2 – 4xy + 4y2

  3. (x – 2y)2 = x2 – 4y

  4. (x – 2y)(x + 2y) = x2 – 4y

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có (x + 2y) 2 = x 2 + 2x.2y + (2y) 2 = x 2 + 4xy + 4y 2 nên A đúng (x – 2y) 2 = x 2 – 2x.2y + (2y) 2 = x 2 – 4xy + 4y 2 nên B đúng, C sai. (x – 2y)(x + 2y) = x 2 – (2y) 2 = x 2 – 4y 2 nên D đúng Đáp án cần chọn là: C. (x – 2y) 2 = x 2 – 4y 2

Lời giải

Ta có (x + 2y)2 = x2 + 2x.2y + (2y)2 = x2 + 4xy + 4y2 nên A đúng

(x – 2y)2 = x2 – 2x.2y + (2y)2 = x2 – 4xy + 4ynên B đúng, C sai.

(x – 2y)(x + 2y) = x2 – (2y)2 = x2 – 4y2 nên D đúng

Đáp án cần chọn là: C. (x – 2y)2 = x2 – 4y

2

Câu hỏi tương tự

Khai triển biểu thức ( 2 − x ) 2 được kết quả bằng

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG