Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu sai. A. (x – 2) 2 – (2 – x) 3 = (x – 2) 2 (x – 1) B. (x – 2) 2 – (2 – x) = (x – 2)(x – 1) C. (x – 2) 3 – (2 – x) 2 = (x – 2) 2 (3 – x) D. (x – 2) 2 + x – 2 = (x – 2)(x – 1)

Chọn câu sai.

A. (x – 2)2 – (2 – x)3 = (x – 2)2(x – 1) 

B. (x – 2)2 – (2 – x) = (x – 2)(x – 1)

C. (x – 2)3 – (2 – x)2 = (x – 2)2(3 – x) 

D. (x – 2)2 + x – 2 = (x – 2)(x – 1)

  1. (x – 2)2 – (2 – x)3 = (x – 2)2(x – 1) 

  2. (x – 2)2 – (2 – x) = (x – 2)(x – 1)

  3. (x – 2)3 – (2 – x)2 = (x – 2)2(3 – x) 

  4. (x – 2)2 + x – 2 = (x – 2)(x – 1)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải +) Đáp án A: (x – 2) 2 – (2 – x) 3 = (x – 2) 2 + (x – 2) 3 = (x – 2) 2 (1 + x – 2) = (x – 2) 2 (x – 1) nên A đúng. +) Đáp án B: (x – 2) 2 – (2 – x) = (x – 2) 2 + (x – 2) = (x – 2)(x – 2 + 1) = (x – 2)(x – 1) Nên B đúng +) Đáp án C: (x – 2) 3 – (2 – x) 2 = (x – 2) 3 + (x – 2) 2 = (x – 2) 2 (x – 2 – 1) = (x – 2) 2 (x – 3) nên C sai. +) Đáp án D: (x – 2) 2 + x – 2 = (x – 2)(x – 2) + (x – 2) = (x – 2)(x – 2 + 1) = (x – 2)(x – 1) Nên D đúng Đáp án cần chọn là: C. (x – 2) 3 – (2 – x) 2 = (x – 2) 2 (3 – x)

Lời giải

+) Đáp án A:

(x – 2)2 – (2 – x)3 = (x – 2)2 + (x – 2)3 = (x – 2)2(1 + x – 2)

= (x – 2)2(x – 1) nên A đúng.

+) Đáp án B:

(x – 2)2 – (2 – x) = (x – 2)2 + (x – 2) = (x – 2)(x – 2 + 1) = (x – 2)(x – 1)

Nên B đúng

+) Đáp án C:

(x – 2)3 – (2 – x)2 = (x – 2)3 + (x – 2)2 = (x – 2)2(x – 2 – 1)

= (x – 2)2(x – 3) nên C sai.

+) Đáp án D:

(x – 2)2 + x – 2 = (x – 2)(x – 2) + (x – 2) = (x – 2)(x – 2 + 1) = (x – 2)(x – 1)

Nên D đúng

Đáp án cần chọn là: C. (x – 2)3 – (2 – x)2 = (x – 2)2(3 – x) 

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích ra dạng tích của 2 thừa số ( với giả thiết x≥0 ) A = 6 x 2 − 3 x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG