Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu sai. A . B. C. D.

Chọn câu sai. 

A4 x squared plus 4 x plus 1 equals open parentheses 2 x plus 1 close parentheses squared 

B. 9 x squared minus 24 x y plus 16 y squared equals open parentheses 3 x minus 4 y close parentheses squared

C.x squared over 2 plus 2 x y plus 4 y squared equals open parentheses x over 2 plus 2 y close parentheses squared

D. x squared over 2 plus 2 x y plus 4 y squared equals open parentheses x over 4 plus 2 y close parentheses squared

 

  1. 4 x squared plus 4 x plus 1 equals open parentheses 2 x plus 1 close parentheses squared

  2. 9 x squared minus 24 x y plus 16 y squared equals open parentheses 3 x minus 4 y close parentheses squared

  3. x squared over 2 plus 2 x y plus 4 y squared equals open parentheses x over 2 plus 2 y close parentheses squared

  4. x squared over 2 plus 2 x y plus 4 y squared equals open parentheses x over 4 plus 2 y close parentheses squared

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: +) 4x 2 + 4x + 1 = (2x) 2 + 2.2x.1 + 1 2 = (2x + 1) 2 nên A đúng +) 9x 2 – 24xy + 16y 2 = (3x) 2 – 2.3x.4y + (4y) 2 = (3x – 4y) 2 nên B đúng +) nên C đúng, D sai Đáp án cần chọn là: D.

Lời giải

Ta có:

+) 4x2 + 4x + 1 = (2x)2 + 2.2x.1 + 12 =  (2x + 1)2 nên A đúng

+) 9x2 – 24xy + 16y2 = (3x)2 – 2.3x.4y + (4y)2 = (3x – 4y)2 nên B đúng

+) Trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức có đáp án nên C đúng, D sai

Đáp án cần chọn là: D. x squared over 2 plus 2 x y plus 4 y squared equals open parentheses x over 4 plus 2 y close parentheses squared

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng: Một số chính phương lẻ thì chữ số hàng chục là chữ số chẵn.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG