Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu sai A. ax – bx + ab – x 2 = (x + b)(a – x) B. x 2 – y 2 + 4x + 4 = (x + y)(x – y + 4) C. ax + ay – 3x – 3y = (a – 3)(x + y) D. xy + 1 – x – y = (x – 1)(y – 1)

Chọn câu sai

A. ax – bx + ab – x2 = (x + b)(a – x)

B. x2 – y2 + 4x + 4 = (x + y)(x – y + 4)

C. ax + ay – 3x – 3y = (a – 3)(x + y)

D. xy + 1 – x – y = (x – 1)(y – 1)

  1. ax – bx + ab – x2 = (x + b)(a – x)

  2.  x2 – y2 + 4x + 4 = (x + y)(x – y + 4)

  3.  ax + ay – 3x – 3y = (a – 3)(x + y)

  4. xy + 1 – x – y = (x – 1)(y – 1)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có ax – bx + ab – x 2 = (ax – x 2 ) + (ab – bx) = x(a – x) + b(a – x) = (x + b)(a – x) nên A đúng x 2 – y 2 + 4x + 4 = (x 2 + 4x + 4) – y 2 = (x + 2) 2 – y 2 = (x + 2 + y)(x + 2 – y) nên B sai ax + ay – 3x – 3y = a(x + y) – 3(x + y) = (a – 3)(x + y) nên C đúng xy + 1 – x – y = (xy – x) + (1 – y) = x(y – 1) – (y – 1) = (x – 1)(y – 1) nên D đúng Đáp án cần chọn là: B. x 2 – y 2 + 4x + 4 = (x + y)(x – y + 4)

Lời giải

Ta có

ax – bx + ab – x2 = (ax – x2) + (ab – bx)

= x(a – x) + b(a – x) = (x + b)(a – x) nên A đúng

x2 – y2 + 4x + 4 = (x2 + 4x + 4) – y2

= (x + 2)2 – y2 = (x + 2 + y)(x + 2 – y) nên B sai

ax + ay – 3x – 3y = a(x + y) – 3(x + y)

= (a – 3)(x + y) nên C đúng

xy + 1 – x – y = (xy – x) + (1 – y)

= x(y – 1) – (y – 1) = (x – 1)(y – 1) nên D đúng

Đáp án cần chọn là: B.  x2 – y2 + 4x + 4 = (x + y)(x – y + 4)

1

Câu hỏi tương tự

Tìm n ∈ Z để n 4 + n 2 + 1 là số nguyên tố

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG