Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu sai A. 3x 2 – 5x – 2 = (x – 2)(3x + 1) B. x 2 + 5x + 4 = (x + 4)(x + 1) C. x 2 – 9x + 8 = (x – 8)(x + 1) D. x 2 + x – 6 = (x – 2)(x + 3)

Chọn câu sai

A. 3x2 – 5x – 2 = (x – 2)(3x + 1)        

B. x2 + 5x + 4 = (x + 4)(x + 1)

C. x2 – 9x + 8 = (x – 8)(x + 1)            

D. x2 + x – 6 = (x – 2)(x + 3)

  1. 3x2 – 5x – 2 = (x – 2)(3x + 1)  

  2. x2 + 5x + 4 = (x + 4)(x + 1)

  3.  x2 – 9x + 8 = (x – 8)(x + 1)      

  4. x2 + x – 6 = (x – 2)(x + 3)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có +) 3x 2 – 5x – 2 = 3x 2 + x – 6x – 2 = x(2x + 1) – 2(3x + 1) = (x – 2)(3x + 1) nên A đúng. +) x 2 + 5x + 4 = x 2 + x + 4x + 4 = x(x + 1) + 4(x + 1) = (x + 4)(x + 1) nên B đúng +) x 2 – 9x + 8 = x 2 – x – 8x + 8 = x(x – 1) – 8(x – 1) = (x – 8)(x – 1) nên C sai +) x 2 + x – 6 = x 2 + 3x – 2x – 6 = x(x + 3) – 2(x + 3) = (x – 2)(x + 3) nên D đúng Đáp án cần chọn là: C. x 2 – 9x + 8 = (x – 8)(x + 1)

Lời giải

Ta có

+) 3x2 – 5x – 2 = 3x2 + x – 6x – 2 = x(2x + 1) – 2(3x + 1) = (x – 2)(3x + 1) nên A đúng.

+) x2 + 5x + 4 = x2 + x + 4x + 4 = x(x + 1) + 4(x + 1) = (x + 4)(x + 1) nên B đúng

+) x2 – 9x + 8 = x2 – x – 8x + 8 = x(x – 1) – 8(x – 1) = (x – 8)(x – 1) nên C sai

+) x2 + x – 6 = x2 + 3x – 2x – 6 = x(x + 3) – 2(x + 3) = (x – 2)(x + 3) nên D đúng

Đáp án cần chọn là: C.  x2 – 9x + 8 = (x – 8)(x + 1)      

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết x 3 – x 2 – x + 1 = 0 A. x = 1 hoặc x = -1 B. x = -1 hoặc x = 0 C. x = 1 hoặc x = 0 D. x = 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG