Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu sai. A. (-b – a) 3 = -a 3 – 3ab(a + b) – b 3 B. (c – d) 3 = c 3 – d 3 + 3cd(d – c) C. (y – 2) 3 = y 3 – 8 – 6y(y + 2) D. (y – 1) 3 = y 3 – 1- 3y(y – 1)

Chọn  câu sai.

A. (-b – a)3 = -a3 – 3ab(a + b) – b3      

B. (c – d)3 = c3 – d3 + 3cd(d – c)

C. (y – 2)3 = y3 – 8 – 6y(y + 2)           

D. (y – 1)3 = y3 – 1- 3y(y – 1)

  1. (-b – a)3 = -a3 – 3ab(a + b) – b3      

  2.  (c – d)3 = c3 – d3 + 3cd(d – c) 

  3. (y – 2)3 = y3 – 8 – 6y(y + 2)           

  4.  (y – 1)3 = y3 – 1- 3y(y – 1) 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có (-b – a) 3 = [-(a + b) 3 ] = -(a + b) 3 = -(a 3 + 3a 2 b + 3ab 2 + b 3 ) = -a 3 - 3a 2 b - 3ab 2 - b 3 = -a 3 – 3ab(a + b) – b 3 nên A đúng + Xét (c – d) 3 = c 3 – 3c 2 d + 3cd 2 + d 3 = c 3 – d 3 + 3cd(d – c) nên B đúng + Xét (y – 1) 3 = y 3 – 3y 2 .1 + 3y.1 2 – 1 3 = y 3 – 1 – 3y(y – 1) nên D đúng + Xét (y – 2) 3 = y 3 – 3y 2 .2 +3y.2 2 – 2 3 = y 3 – 6y 2 + 12y – 8 = y 3 – 8 – 6y(y – 2) ≠ y 3 – 8 – 6y(y + 2) nên C sai Đáp án cần chọn là: C. (y – 2) 3 = y 3 – 8 – 6y(y + 2)

Lời giải

Ta có (-b – a)3 = [-(a + b)3] = -(a + b)3

                   = -(a3 + 3a2b + 3ab2 + b3)

                   =  -a3 - 3a2b - 3ab2 - b3

                   = -a3 – 3ab(a + b) – b3 nên A đúng

+ Xét (c – d)3 = c3 – 3c2d + 3cd2 + d3 = c3 – d3 + 3cd(d – c) nên B đúng

+ Xét (y – 1)3 = y3 – 3y2.1 + 3y.12 – 13 = y3 – 1 – 3y(y – 1) nên D đúng

+ Xét (y – 2)3 = y3 – 3y2.2 +3y.22 – 23 = y3 – 6y2 + 12y – 8

= y3 – 8 – 6y(y – 2) ≠ y3 – 8 – 6y(y + 2) nên C sai

Đáp án cần chọn là: C. (y – 2)3 = y3 – 8 – 6y(y + 2)           

1

Câu hỏi tương tự

Bạn Lan viết các đẳng thức sau đây và đố các bạn trong nhóm học tập tìm ra chỗ sai. Em hãy tìm và sửa chỗ sai cho đúng. a) x − 2 5 x + 3 ​ = x 2 − 4 5 x 2 + 13 x + 6 ​ b) x + 3 x + 1 ​ = x 2 + 6...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG