Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu sai .

Chọn câu sai.

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu sai là ( x + y ) ( x + y ) = y 2 − x 2 vì ( x + y ) 2 = ( x + y ) ( x + y )

Câu sai là  vì 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào x : A = x . ( 2 x + 1 ) − x 2 . ( x + 2 ) + ( x 3 − x + 5 ) .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG