Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu đúng nhất A. x 3 + x 2 – 4x – 4 = (x – 2)(x + 2)(x + 1) B. x 2 + 10x + 24 = (x + 4)(x + 6) C. Cả A, B đều sai D. Cả A, B đều đúng

Chọn câu đúng nhất

A. x3 + x2 – 4x – 4 = (x – 2)(x + 2)(x + 1)

B. x2 + 10x + 24 = (x + 4)(x + 6)

C. Cả A, B đều sai                            

D. Cả A, B đều đúng

  1. x3 + x2 – 4x – 4 = (x – 2)(x + 2)(x + 1)

  2. x2 + 10x + 24 = (x + 4)(x + 6)

  3. Cả A, B đều sai                     

  4.  Cả A, B đều đúng

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có x 3 + x 2 – 4x – 4 = (x 3 + x 2 ) – (4x + 4) = x 2 (x + 1) – 4(x + 1) = (x 2 – 4)(x + 1) = (x – 2)(x + 2)(x + 1) nên A đúng x 2 + 10x + 24 = x 2 + 6x + 4x + 24 = x(x + 6) + 4(x + 6) = (x + 4)(x + 6) nên B đúng Vậy cả A, B đều đúng Đáp án cần chọn là: D. Cả A, B đều đúng

Lời giải

Ta có x3 + x2 – 4x – 4 = (x3 + x2) – (4x + 4)

= x2(x + 1) – 4(x + 1) = (x2 – 4)(x + 1)

= (x – 2)(x + 2)(x + 1) nên A đúng

x2 + 10x + 24 = x2 + 6x + 4x + 24

= x(x + 6) + 4(x + 6) = (x + 4)(x + 6) nên B đúng

Vậy cả A, B đều đúng

Đáp án cần chọn là: D. Cả A, B đều đúng

1

Câu hỏi tương tự

Chọn câu trả lời đúng: Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử là:

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG