Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu đúng A. x 4 – 4x 3 + 4x 2 = x 2 (x + 2) 2 B. x 4 – 4x 3 + 4x 2 = x 2 (x – 2) 2 C. x 4 – 4x 3 + 4x 2 = x 2 (x – 2) D. x 4 – 4x 3 + 4x 2 = x(x – 2) 2

Chọn câu đúng

A. x4 – 4x3 + 4x2 = x2(x + 2)2   

B. x4 – 4x3 + 4x2 = x2(x – 2)2

C. x4 – 4x3 + 4x2 = x2(x – 2)     

D. x4 – 4x3 + 4x2 = x(x – 2)2

  1. x4 – 4x3 + 4x2 = x2(x + 2)2   

  2. x4 – 4x3 + 4x2 = x2(x – 2)2

  3. x4 – 4x3 + 4x2 = x2(x – 2)     

  4. x4 – 4x3 + 4x2 = x(x – 2)2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải x 4 – 4x 3 + 4x 2 = x 2 (x 2 – 4x + 4) = x 2 (x 2 – 2.2.x + 2 2 ) = x 2 (x – 2) 2 đáp án cần chọn là: B.x 4 – 4x 3 + 4x 2 = x 2 (x – 2) 2

Lời giải

x4 – 4x3 + 4x2 = x2(x2 – 4x + 4) = x2(x2 – 2.2.x + 22) = x2(x – 2)2

đáp án cần chọn là: B. x4 – 4x3 + 4x2 = x2(x – 2)2

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn phân thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG